วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

คณะวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 57 เดินทางเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ที่กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยงวงศ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ที่หน้ากองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ พลตรี ประธาน สงวนพงษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 57 ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ และเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ของกองพลพัฒนาที่ 1 โดยมี พลตรี คนินทร วงศาโรจน์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 คอยให้การต้อนรับ ก่อนที่จะตรวจเยี่ยม พลตรี ประธาน สงวนพงษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก ได้วางพวงพามาลาที่พระอนุสาวรีย์ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อจากนั้นเป็นการรับฟังการบรรยายสรุป จบแล้วทางคณะวิทยาลัยการทัพบก ได้เยี่ยมชม การแสดงยุทโธปกรณ์ ด้านบรรเทาสาธารณภัย ของกองพลพัฒนาที่ 1

กองพลพัฒนาที่ 1 ถือเป็นหน่วยขึ้นตรง ของกองทัพภาคที่ 1 จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2532 เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการพัฒนาประเทศเป็นการเฉพาะ โดยมีขอบเขตการปฏิบัติงานที่สำคัญคือ งานพัฒนาเพื่อความมั่นคง และงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ตามที่ได้รับการสั่งการจากหน่วยเหนือ และงานด้านการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย โดยทางคณะวิทยาลัยการทัพบก ได้ให้ความสนใจในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
14/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: