วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประกวดผลงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นเพื่อเข้าร่วมประกวดระดับภาคจ.ราชบุรี จัดประกวดผลงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นเพื่อเข้าร่วมประกวดระดับภาค

ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ นายครรลอง ยุทธชัย ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประกวดผลงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วันดีเด่น ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2554 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ เพื่อคัดเลือกชมรมชนะเลิศเป็นผู้แทนจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมประกวดระดับภาค ในเดือนมีนาคมนี้ การจัดประกวดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวให้แก่สมาชิกของชมรม ในการรวบรวมผลงาน/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการมานำเสนอ และคัดเลือกผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน เป็นโครงการในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี มุ่งเน้นปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชนและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันทั้งในสถานประกอบการ สถานศึกษาและชุมชน รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นชมรม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่อชุมชนสังคม

สำหรับผลการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นในสถานศึกษาของจังหวัดราชบุรี เพื่อเข้าร่วมประกวดระดับภาค ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง

ชุมชนทูบีนัมเบอร์วันดีเด่น ได้แก่ ชุมชนบ้านหมู่ใหญ่ ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จังหวัดราชบุรี

และชมรมทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นในสถานประกอบการ ประเภทขนาดใหญ่ ได้แก่
บ.ราชาเซรามิคบ้านโป่ง จำกัด

ขนาดเล็ก ได้แก่ บริษัทบางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติก จำกัด
ภาพ/ กาญจนา สิมมา
ข่าว/ สุชาติ รอดบุญพา
15/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: