วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

นายก อบต.ดอนตะโกคนใหม่แถลงนโยบายต่อสภานายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก แถลงนโยบายการปฏิบัติงาน ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก หลังเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก นายเอกชัย กลิ่นสุคนธ์ นายก อบต. ดอนตะโก ได้แถลงนโยบายการปฏิบัติงาน ต่อประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ดอนตะโก หลังจากได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่ง นายก อบต. ดอนตะโก เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ซึ่งทางนายก อบต.ดอนตะโกท่านใหม่ ได้แถลงถึงนโยบายการทำงาน รวม 7 ด้าน ประกอบด้วย

-ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
-ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
-ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีกีฬาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
-ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ด้านการเมืองการบริหาร
-ด้านสาธารณสุขและอนามัย

โดยนายเอกชัย กลิ่นสุคนธ์ นายก อบต.ดอนตะโก ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับนโยบายที่ตนเองกล่าวมานั้น ต้องเห็นผลภายใน 4 ปี ข้างหน้า และฝ่ายบริหารจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ และแบบแผนของทางราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และประเทศชาติต่อไป

ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
19/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: