วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

วันเทศบาลช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

เทศบาลเมืองราชบุรี จัดงาน “วันเทศบาล” ประจำปี 2554

ที่เทศบาลเมืองราชบุรี นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองราชบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเทศบาล ประจำปี 2554 สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างดี และสร้างความเจริญต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขตชุมชนเมือง

ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาได้ด้วยตนเอง เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการประกาศลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2532 กำหนดให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปีเป็น "วันเทศบาล" สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ซึ่งเทศบาลเมืองราชบุรีก็ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลเป็นประจำทุกปี โดยจัดให้มีการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่ายเป็นพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคล การจัดหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่เป็นพิเศษ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาท และภารกิจของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
22/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: