วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการเยาวชนวัยใสร่วมใจต้านภัยเอดส์


องค์การบริหารส่วนจังราชบุรี จัดโครงการเยาวชนวัยใสร่วมใจต้านภัยเอดส์ เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

ที่สโมสรเทศบาลตำบลปากท่อ นายโอภาส ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความแก่เยาวชน ภายใต้ชื่อ โครงการเยาวชนวัยใสร่วมใจต้านภัยเอดส์ พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และ ส.จ.เล็ก อุดมนพวงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง โดยว่าที่ร้อยตรีธนู ธาดาพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวว่า

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ตระหนักละเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดโครงการเยาวชนวัยใสต้านภัยเอดส์ขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ อีกทั้งเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบรวมทั้งเรียนรู้ ในการสร้างเครือข่ายการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้กำหนดจัดการอบรมให้ความรู้แก่ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา โดยจัดอบรมให้ความรู้ รุ่นนี้เป็นรุ่นแรก มีนักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบและศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปากท่อ เข้ารับการอบรมจำนวน 120 คน ซึ่งจะแบ่งการอบรมเป็น 2 วัน นอกจากนี้จะนำคณะผู้เข้ารับการอบรมไปศึกษาดูงาน ที่วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรีด้วยภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
22/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: