วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2553


โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ และโรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ทำพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2553

ที่ห้องประชุมอาคาร 8 ชั้น 6 โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนางกัลยา ศิริเนาวกุล ร่วมเป็นประธานในงานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี2553 รวมทั้งผู้บริหารคณะครู และนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

สำหรับการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติแก่นักเรียน-นักศึกษา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ให้นักเรียน-นักศึกษาเกิดความผูกพัน และเป็นการสร้างชื่อเสียง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของโรงเรียน โดยมีนักเรียน-นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตรจำนวนทั้งสิ้น 310 คน

ทางโรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ มีนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ได้คัดเลือกเข้ารับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 3คน และรับมอบเกียรติบัตรเหรียญทองพร้อมทั้งทุนการศึกษา ส่วนนักศึกษาที่ชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่25 จัดขึ้นโดยสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ อีกจำนวน 40 คนภาพ/ ศรชัย บุญนาค (นักศึกษาฝึกงาน)
ข่าว/ วิลาสินี สิริพิษ (นักศึกษาฝึกงาน)
05/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: