วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ราชบุรีอบรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ


สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดอบรมการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ แก่ผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และตระหนักถึงการทุจริตที่มีผลกระทบต่อประชาชน


เช้าวันนี้ ที่ห้องประชุมโรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายสมศักดิ์ โยนกพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปี 2553 ซึ่งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบและภัยร้ายแรงของการทุจริตที่มีต่อประชาชนและประเทศชาติ

รวมถึงนำความรู้ทีได้ไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานรณรงค์สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังเชิดชูคนดี และรังเกียจผู้กระทำการทุจริตให้เกิดความละอายเพื่อการเกิดวัฒนธรรมใหม่ด้วย ทั้งนี้แบ่งการอบรมออกเป็น 4 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จะเป็น ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นและท้องถิ่นอำเภอ รุ่นที่ 2 เป็นปลัดองค์กรปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 3 เป็นผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าส่วนการคลัง และรุ่นที่ 4 เป็นผู้อำนวยการกองช่าง หรือหัวหน้าส่วนช่างต่อไปภาพ/ข่าว วิทยา เอี่ยมสำอางค์
14/07/53

ไม่มีความคิดเห็น: