วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ชาว ต.คลองตาหลวง อ.ดำเนิน รวมพลังร่วมใจจิตอาสาพัฒนาแม่น้ำคูคลอง


ชาวชุมชนตำบลคลองตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ร่วมใจจิตอาสาพัฒนาคลอง ช่วยกันเก็บขยะลอกคลองให้เป็นคลองสวยน้ำใส เพื่อช่วยกันอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่ล่องเรือผ่านเที่ยวชม


นายกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ นายอำเภอดำเนินสะดวก พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตาหลวง ล่องเรือตรวจดูสภาพน้ำในคลองตาหลวงและคลองซอย ซึ่งชาวชุมชนตำบลคลองตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ร่วมใจจิตอาสาพัฒนาคลอง รวมพลังคนในชุมชนช่วยกันเก็บขยะลอกคลองและกำจัดผักตบชวา เพื่ออนุรักษ์แม่น้ำลำคลองลดปัญหาการเน่าเสียของน้ำในคลอง ด้วยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และให้เป็นคลองสวยน้ำใส ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอดำเนินสะดวกสร้างประทับใจแก่นักท่องเทียว

สำหรับตำบลตาหลวง เดิมสภาพพื้นที่ของตำบลเป็นลำรางซุ่งเป็นทางน้ำที่ไหลผ่านตำบล ต่อมามีคุณหลวงท่านหนึ่งซึ่งได้ขุดลำคลองนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์ชาวบ้านจึงเปลี่ยนชื่อคลองลำรางนี้เป็นชื่อ "คลองตาหลวง" ต่อมาเมื่อทางราชการได้ยกฐานะเป็นตำบลจึงใช้ชื่อว่า "ตำบลตาหลวง" เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอดำเนินสะดวก มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ 1บ้านหลักแปด
หมู่ 2 บ้านบางคนฑี
หมู่ 3 บ้านคลองยายแพง
หมู่ 4 บ้านคลองตาหลวง
หมู่ 5 บ้านคลองมะยม
และหมู่ 6บ้านวัดปรกเจริญ

ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสักการะหลวงพ่อแดงและล่องเรือเที่ยวคลองตาหลวงกันเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตาหลวงได้ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอดำเนินสะดวกอีกแห่งด้วยภาพ/ข่าว วิทยา เอี่ยมสำอางค์
14/07/53

ไม่มีความคิดเห็น: