วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น


จังหวัดราชบุรี จัดการฝึกอบรม หลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นรุ่นที่ 1

ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี นายกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดให้มีการประชุมจัดตั้งเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยในจังหวัดต่างๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านวินัย และมอบหมายภารกิจให้เครือข่าย แต่ละจังหวัด ดำเนินการ โดยให้เป็นผู้ประสาน เผยแพร่ความรู้ระหว่างพนักงานส่วนท้องถิ่นและร่วมเป็นกรรมการสอบสวน

 ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และเทศบาลตำบลด่านทับตะโก จึงได้ร่วมกับเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนจังหวัดราชบุรี จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยการดำเนินการทางวินัยและการกระทำผิดทางละเมิดของพนักงาน อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างกลุ่มเครือข่ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดด้วย โดยการฝึคกอบรมในครั้งนี้ มีพนักงานเทศบาลและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมการอบรมจำนวนกว่า 100 คนภาพ/ข่าว   ภัทรพงศ์ คำเปรม
08/07/53


ไม่มีความคิดเห็น: