วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เสวนาพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมขอม-ทวารวดีราชบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดเสวนาโครงการการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว ตามรอยอารยธรรมขอม-ทวารวดีในจังหวัดราชบุรี เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รากเหง้าราชบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดการสัมมนากลุ่มย่อยโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว ตามรอยอารยธรรมขอม – ทวารวดีในจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมบุรีราช โรงแรมจอมพลพลาเลซ โดยอาจารย์ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์สัจจา ไกรศรรัตน์และคณะวิจัยได้จัดทำโครงการ

เพื่อสำรวจทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรมขอม – ทวารวดี ในจังหวัดราชบุรีทั้งทางด้านจุดเด่น ความเป็นเอกลักษณ์ และสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ศึกษาศักยภาพความพร้อมของสถานที่ แหล่งท่องเที่ยวในด้านการบริหารจัดการเพื่อรับนักท่องเที่ยว และจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยว ตามรอยอารยธรรมขอม-ทวารวดี เพื่อทดลองนำเที่ยวและประเมินผลเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี และในกระบวนการวิจัยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางความคิดในมุมมองของนักท่องเที่ยว ผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญในประเด็นการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี

สำหรับการสัมมนากลุ่มย่อยตามโครงการได้จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อวิพากย์และกำหนดรูปแบบเส้นทางที่เหมาะสม โดยมีตัวแทนหน่วยงานองค์กรภาครัฐจังหวัดราชบุรีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ มัคคุเทศก์ นักวิชาการ นักวิจัย ปราชญ์ชุมชน และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมเสวนา

พร้อมศึกษาเส้นทางและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฎร่องรอยอารยธรรมขอมและทวารวดีในเขตอำเภอเมือง อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย ถ้ำฤาษีเขางู และถ้ำต่างๆ บริเวณอุทยานหินเขางู สระน้ำโกสินารายณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี วัดโขลงสุวรรณคีรี และจิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัวภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
06/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: