วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การประชุมสภา อบต.เจดีย์หัก และการแถลงนโยบายของนายก อบต.คนใหม่

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

นายเอกชัย สุพานิชวรภาชน์ เข้ารับตำแหน่งนายกองค์บริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก พร้อมเปิดการประชุมสภา และแถลงนโยบายการทำงาน

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี นายเอกชัย สุพานิชวรภาชน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักคนใหม่ ได้ทำการแถลงนโยบายต่อสภา พร้อมทั้งเปิดประชุมสภาสมัยแรก โดยมี พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ร่วมแสดงความยินดี และได้ติดบ่าประดับยศ แก่นายกองค์บริหารส่วนตำบลเจดีย์หักคนใหม่

ต่อจากนั้น นายเอกชัย สุพานิชวรภาชน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับการทำงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารจัดการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ประชาชนมากที่สุด จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และมียุทธศาสตร์ในการบริหารงาน อาทิ

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ให้มีการซ่อมแซมถนนให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาทางช่าง เพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชน การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์ให้ประชาชน และองค์กรเอกชนร่วมมือกันในการปรับปรุงแก้ไขสภาวะแวดล้อมในด้านต่างๆ อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ส่งเสริมการการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น และการพัฒนาในด้านอื่นๆ ต่อไป

ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
22/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: