วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประชุมเตรียมงานชุมชนคนรักสุขภาพราชบุรี สสส.จอมบึงมาราธอนเครือข่ายองค์สร้างเสริมสุขภาพราชบุรีประชุมเตรียมพร้อมจัดงานโครงการชุมชนคนรักสุขภาพ สสส.จอมบึงมาราธอนปีที่ 27 เป้าหมายพัฒนาจอมบึงเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยวปี 2555

ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมหน่วยงานองค์เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพราชบุรี คณะกรรมการประสานงานและที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆโครงการชุมชนคนรักสุขภาพราชบุรี สสส.จอมบึงมาราธอน ปีที่ 27 ประจำปี 2555 ติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์

พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรเครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาจอมบึงเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว และตำบลสุขภาวะ โดยใช้กิจกรรมเดิน วิ่งเป็นแกนหลักของการ บูรณาการกิจกรรมอื่นๆเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย กิจกรรมสวนสุขภาพ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย กิจกรรมจอมบึงเมืองจักรยาน กิจกรรมบ้านสุขภาพบ้านวิถีพอเพียง ซึ่งมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และวัตถุประสงค์ของโครงการชุมชนคนราชบุรี สสส.จอมบึงมาราธอน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และรณรงค์ให้ประชาชนในอำเภอจอมบึงปรับวิถีชีวิตใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิต มีจิตอาสา มีการใช้จักรยานในการเดินทาง มีการผลิตผัก ผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการจัดการขยะต้นทาง การลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ตามโครงการกำหนดจัดกิจกรรมหลักระหว่างวันที่ 13 -15 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
05/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: