วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ประจำปีครั้งที่ 1/2555

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ครั้งที่ 1 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้สมาชิกได้รับทราบ

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 09:00 น. ณ ตลาดเพชรเมืองราช (ตลาดกอบกุล) ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1 โดยมีนายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดราชบุรี นายวีรศักดิ์ ตันเจริญรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ชุดที่ 54นายโกมล บัณฑิตเดช หัวหน้าผู้ตรวจสอบกิจการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี และสมาชิกสหกรณ์ ฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่ครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2555 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ครั้งนี้นับเป็นการประชุมที่สำคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด เนื่องจากวาระสำคัญคือ การพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2554ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผลให้สมาชิกสหกรณ์ฯ และการถอดถอนคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54 ทั้งคณะ

สาเหตุสืบเนื่องมาจาก คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 54 ได้ดำเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่ายซึ่งไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 33(1) และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ โดย ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2554 สหกรณ์มีเงินค้างอยู่กับตัวแทนจำหน่ายจำนวน 678,700,000 บาท(หกร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนบาท) แยกเป็นเงินจองจ่ายล่วงหน้าจำนวน 540,380,000 บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นบาท)และเงินโอนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน 138,320,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านสามแสนสองหมื่นบาท) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 54 ยังไม่สามารถติดตามเงินจำนวนดังกล่าวคืนจากตัวแทนจำหน่ายได้

และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 54 ได้ดำเนินการฟ้องบริษัท เทวาสิทธิ์ พิฆเนศ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย ตามคดีแพ่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินคดี การกระทำของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 54 ที่นำเงินไปจัดหาสลากกินแบ่งฯ สมาชิกส่วนใหญ่มองเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และทำให้สหกรณ์เสียหายต้องสูญเงินไปถึง 678,700,000 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนบาท) จึงได้ลงมติถอดถอนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 54 ทั้งชุดพร้อมกับร่วมลงชื่อเพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคืนจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ขุดที่ 54 ต่อไป

หลังจากนั้นที่ประชุมจึงมีการเลือกคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่จำนวน 15คนเข้ามาดำเนินการบริหารสหกรณ์แทน และทำหน้าที่ฟ้องร้องดำเนินคดีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
12/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: