วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พิธีสมโภชพระธาตุและปฏิบัติธรรม


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดโครงการสมโภชพระธาตุและปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ที่บริเวณหน้าพระมหาธาตุ (พระปรางค์) วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี นายณรงค์ พลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีสมโภชพระธาตุและปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยมีพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางภัทราภรณ์ บรรเทาทุกข์ วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวว่า

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 นับเป็นโอกาสมหามงคล ที่พสกนิกรผู้อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และความกตัญญูกตเวที แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างถั่วถึงและพร้อมเพรียงกัน ดังนั้นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จึงได้ร่วมกับวัดมหาธาตุวรวิหาร จัดโครงการสมโภชพระธาตุและปฏิบัติธรรม ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เฉลิมพระเกียรติละถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจของพุทธศาสนิกชน และเพื่อให้ประชนในชาติเกิดความรัก ความสามัคคี ด้วยการให้ศาสนิกชนในชาติได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในครั้งนี้
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
12/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: