วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

มอบเบี้ยยังชีพเทศบาลเมืองราชบุรี แจกเบี้ยยังชีพ แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม

ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี นาง ศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองราชบุรี ได้ร่วมกันมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือเกิดก่อนวันที่ 30 ตุลาคม 2495 โดยมีผู้สูงอายุมารับเบี้ยยังชีพ จำนวน 35 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี อาทิ ชุมชนวัดมหาธาตุ ชุมชนสายฝนร่วมใจ ชุมชนสันคู ชุมชนวัดเขาเหลือ เป็นต้น โดยผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท

ในการมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุนั้น เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ส่วนเรื่องเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลดังกล่าว เนื่องจากผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องให้การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง เพื่อช่วยบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า และได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามควรแก่อัตภาพ พร้อมทั้งให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เท่าเทียมผู้อื่นในสังคมภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
13/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: