วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประชุมสภา อบจ.อบจ.ราชบุรี จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2554

ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นางสาวอ้อยทิพย์ เลิศชุติมากุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2554 โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง สำหรับการประชุมดังกล่าว ได้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พศ.2555 เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ที่วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา สามปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2555-2557 ในปีงบประมาณ 2555 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2555 เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นชอบต่อไป

สำหรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี 2555 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 511,490,000 บาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการรายรับเมื่อปี 2554 จำนวน 48,700,000 บาท สูงกว่าร้อยละ 9.52 เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา ส่วนงบประมาณรายจ่าย ได้ตั้งงบไว้ 511,414,800 บาท ซึ่งต่ำกว่าประมาณการรายรับ 75,200 บาท ด้วยกัน


ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว กาญจนา สิมมา
01/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: