วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เปิดร้านจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีเปิดร้านจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่บริเวณร้านค้าใต้อาคารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดร้านจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยนายอุดร จันทร์เทพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ ครั้งนี้ว่า ปัจจุบันจังหวัดราชบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ ได้แก่

โครงการวิธีการศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อ.โพธาราม โครงการแปลงสาธิตการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ทฤษฎีใหม่ ต.ปากท่อ และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านบ่อหวี อ.สวนผึ้ง ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อเป็นแปลงต้นแบบในการผลิตพืชศักยภาพ โดยให้เกษตรกรได้มาเรียนรู้แล้วนำไปพัฒนาพื้นตนเอง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตอาหาร และการจ้างแรงงาน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการถ่ายทอดวิธีการดำเนินงานของกิจกรรมในฟาร์มที่ได้ผลให้กับราษฎรในพื้นที่โครงการเพื่อดำเนินการเอง

โดยกิจกรรมในโครงการฯ มีทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว พืชผักตามฤดูกาล พืชไร่ ไม้ผล เพาะเห็ด ส่งเสริมการใช้สารสกัดชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ผลผลิตที่ได้จึงปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมีและนำมาจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้านปศุสัตย์ ด้านประมง ด้านอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งในปัจจุบันผลผลิตจาโครงการฯ ยังมีปัญหาในด้านการตลาด ไม่สามารถขยายผลผลิตได้มากนัก

ดังนั้นสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ทำโครงการส่งเสริมให้ผลผลิตจากโครงฯ สามารถกระจายช่องทางในการขยายผลผลิตให้เพิ่มมากขึ้น โดยจะจัดร้านจำหน่ายทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ที่ใต้ตึกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี อยู่ในบริเวณศาลากลางจังหวัด ขณะเดียวกันช่วงนี้ประชาชนกินเจ ผักชนิดต่างที่นำมาจะขายดี นอกจากนี้ยังมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จังหวัดทหารบกราชบุรีนำสินค้ามาจำหน่ายด้วย


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
30/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

1 ความคิดเห็น:

The NNmentor กล่าวว่า...

ไม่ทราบว่าโครงการนี้ยังคงดำเนินการต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้หรือเปล่า หรือมีปัญหาอุปสรรคอะไรอย่างไรบ้าง?
ผมกำลังสนใจหาซื้อผลผลิตฯเพื่อเปิดร้านใน กทม.