วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

หน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ สำหรับพระภิกษุ สามเณร
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

หน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในพระราชูปถัมภ์ฯ ให้บริการตรวจสุขภาพในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

หน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ออกให้บริการตรวจสุขภาพ พระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดราชบุรี โดยใช้พื้นที่ของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก ในการให้บริการครั้งนี้ โดยมีเป้าหมาย คือพระภิกษุ สามเณร กลุ่มที่ไม่เคยได้รับการคัดกรองและกลุ่มเสี่ยงจากทุกอำเภอ มาเข้ารับการตรวจภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ภาวะการขาดสารไอโอดีน ความผิดปกติทางตา ทางการได้ยิน รวมทั้งเรื่องของสุขภาพในช่องปาก

โดยใช้การตรวจรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน ทั้งนี้ความเป็นมาของโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในพระราชูปถัมภ์ นี้ สืบเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา พระภิกษุ สามเณร ในชนบทที่อาพาธต้องเข้ารับการบริการรักษาพยาบาลรวมกับผู้ป่วยคฤหัสถ์ที่มารับบริการจำนวนมาก ทำให้ได้รับบริการที่ไม่สะดวกและล่าช้า ถึงแม้โรงพยาบาลจะมีการให้บริการเฉพาะกับพระภิกษุ สามเณร แต่ก็ยังไม่เอื้ออำนวยเท่าที่ควร จึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
20/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: