วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

ประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี

การประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี สมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2554

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ได้จัดมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี สมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2554 และลงมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี โดยมี นายทวีป เหนือมณีมงคล เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี และนางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี รวมถึงผู้แทนจังหวัดราชบุรี มาร่วมสังเกตการณ์ 2 ท่าน

โดยนางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ได้ยืนเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ดำเนินการ ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี ขออนุมัติ เนื่องจากทางเทศบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนให้หน่วยงานต่างๆ จัดซื้อครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน แต่รายได้ของเทศบาลไม้ได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา

ทำให้ให้การจัดจ้างในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไม่สามารถจัดซื้อและก่อหนี้ผูกพันหมวดได้ในเวลาที่กำหนด ยังมีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป ดังนั้นจึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น กันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันออกไปอีกไม่เกินระยะเวลา 1 ปี


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
15/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: