วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติดศูนย์เสมารักษ์จัดโครงการฝึกอบรมติวเข้มผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติดใช้กระบวนการลูกเสือบ่มเพาะเด็กเยาวชน เฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ศูนย์เสมารักษ์ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา ที่ 6 จัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ โรงแรมจอมพลพาเลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นายประเทือง ทรัพย์เกิด หัวหน้ากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา ที่ 6 เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติด สามารถจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดได้อย่างถูกต้อง สามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของตนเองและชุมชนได้

ซึ่งตามโครงการเกิดจากการกำหนดแผนงาน โดยมีกระบวนการลูกเสือเป็นรูปแบบกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือให้แพร่หลาย โดยเฉพาะการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดที่กำลังมีปัญหาการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กเยาวชนใช้กระบวนการลูกเสือเป็นวิธีบ่มเพาะ กล่อมเกลา ปลูกจิตสำนึกและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน และเห็นว่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ ป้องกันและเฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือนักเรียนมิให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นนโยบายตามอุดมการณ์ของลูกเสือ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 6 จัดการฝึกอบรม ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จาก 8 จังหวัดร่วมอบรมตามโครงการ โดยใช้หลักสูตรผสมผสานระหว่างวิชาการลูกเสือและกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปปส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสนับสนุนวิทยากรร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
13/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: