วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

ศตส. จัดสัมมนาเครือข่ายชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จ.ราชบุรีศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศตส) จัดสัมมนาเครือข่ายชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จ.ราชบุรี

ที่อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัด นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชราชบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ใน จ.ราชบุรี โดยมี นายเจน รัตนพิเชษฐ์ชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชราชบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการสัมมนาครั้งนี้ สำหรับโครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นโครงการในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ที่มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชนและประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการดูแลช่วยเหลือให้โอกาสแก่ผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยมีสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันทั้งในสถานประกอบการ สถานศึกษาและชุมชน รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นชมรม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่อชุมชนสังคม

ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ความตื่นตัวและความสัมพันธ์รูปแบบเครือข่าย ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อจัดรูปแบบกิจกรรม และบูรณาการงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มเด็ก เยาวชนในสถานศึกษา และชุมชนของจังหวัดราชบุรี ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาจังหวัดราชบุรี ที่ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง รวม 35 แห่ง ชุมชนทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นระดับอำเภอ 11 แห่ง รวมทั้งสิ้น 170 คน


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
07/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: