วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมายการเงินการคลังสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรีจัดประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมายการเงินการคลังให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี

ที่ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มศักยภาพด้านกฎหมายการเงินการคลังให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี โดยนางสาวจารุณี จินานุกูลวงศ์ คลังจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวว่า สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกันจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมายการเงินการคลังให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 112 แห่ง แห่งละ 2 คน รวม 224 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายปรเมศวร์ โตอติเทพย์ นิติกรชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบงบประมาณและพัสดุท้องถิ่น และนายไพบูลย์ ระวัง นิติกรชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
07/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: