วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

ประชุมสภา อบจ.ราชบุรีอบจ.ราชบุรี จัดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554

ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นางสาวอ้อยทิพย์ เลิศชุติมากุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554 โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกอบจ.ราชบุรี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง สำหรับระเบียบวาระที่สำคัญในการประชุมคือการพิจารณาอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกผันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รวมจำนวน 8 รายการ ประกอบด้วย

โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โครงการปรับปรุงลานจอดรถหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์จำหน่ายสินค้าจังหวัดราชบุรี หมู่ที่ 10 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี นอกจากนี้ยังมีการขออนุมัติเงินกรณีได้ก่อหนี้ผูกผันไว้เบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รวม 68 โครงการ ทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2554 จำนวน 52 โครงการ และโครงการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ อีก 16 โครงการด้วยกัน


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
28/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: