วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

ประชุมสภา อบจ.ราชบุรีอบจ.ราชบุรี จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554

ที่ห้องประชุมสภา อบจ.ราชบุรี นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน เปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 โดยมีนาย วันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

สำหรับการประชุม ระเบียบวาระที่สำคัญเป็นเรื่องการขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2554 จำนวนเงินกว่า 400 ล้านบาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หลังขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2554 อบจ.ราชบุรี มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานในหมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค และหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมเป็นเงินกว่า 41 ล้านบาท จึงมีความจำเป็นต้องโอนเงินไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ในกองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 18 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 41 ล้านบาทด้วยกัน


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
16/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: