วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

งานวันสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อชาวนา
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

 จ.ราชบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี จัดงานวันสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อชาวนา เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร

ที่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลเจดีย์หัก หมู่ที่ 6 บ้านรางไม้แดง ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อชาวนา พร้อมด้วย นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงเกษตรกรจากอำเภอต่างๆ เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

โดยนายรังสรรค์ กองเงิน เกษตรจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า งานวันสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อชาวนา เป็นโครงการพัฒนาระบบการผลิตข้าวคุณภาพดีเพื่อการบริโภคและส่งออก ปี 2554 ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ถูกต้องและเหมาะสม และสาธิตการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น

สาธิตการเพาะกล้าโดยเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าว สาธิตการปลูกข้าวโดยใช้รถดำนา สาธิตการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สาธิตการเพาะกล้า สาธิตการทำนาโดยวิธีโยนกล้า สาธิตการขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาและเชื้อบีที สาธิตการใช้สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว นิทรรศการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว นิทรรศการการผลิตข้าวตามระบบมาตรฐาน GAP และนิทรรศการการลดต้นทุนการผลิต เป็นต้นภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
13/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: