วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

โครงการประกวดโรงเรียน และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ ธนาคารออมสินสาขาราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการ โครงการประกวดโรงเรียน และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2554 กลุ่มที่ 15 ครั้งที่ 1

ที่ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โครงการประกวดโรงเรียน และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2554 กลุ่มที่ 15 ครั้งที่ 1 โดยว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม โดยมีนายประสบชัย สุภาพจน์ ผู้จัดการเขต ธนาคารออมสินสาขาราชบุรี เป็นรองประธานกรรมการ และนายธงชัย ศรีมณฑก ผู้จัดการสาขา ธนาคารออมสินสาขาราชบุรี เป็นกรรมการ พันเอกสุชาต จันทรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด ผู้แทนสื่อมวลชนท้องถิ่น เป็นกรรมการ และมีผู้แทนจากส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมพร้อมเพรียง

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ ธนาคารออมสิน สาขาราชบุรี จัดโครงการประกวดโรงเรียน และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2554 ขึ้น เนื่องจากในปี 2550 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พสกนิกรไทย ทุกหมู่เหล่าร่วมใจกันเทิดพระเกียรติ เพื่อสนองแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งคุณธรรม เป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในเงื่อนไขของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารจึงได้เล็งความสำคัญของการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมให้กับเด็ก และเยาวชน โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประกวดสถานศึกษา โดยปี 2554 นับเป็นปีที่ 5 ในการดำเนินโครงการ

ที่จะส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติจริงด้านคุณธรรม จริยธรรม การออม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเด่น เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยสนับสนุนงบประมาณ เป็นรางวัล และค่าใช้จ่าย ในการประกวดและจะจัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยคณะกรรมการ จะลงพื้นที่สำรวจ นักเรียน และโรงเรียน พื้นที่จริงเพื่อทำการประเมินใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม เพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 14-19 ก.ย. 2554 นี้ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
01/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: