วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

งานวันวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา







โรงเรียนนารีวิทยา ที่ระดับการศึกษาปฐมวัย จัดงานวันวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2554

ที่โรงเรียนนารีวิทยา ระดับการศึกษาปฐมวัย นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พร้อมด้วย ซิสเตอร์ นรา นิยมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีวิทยา ร่วมเป็นเกียรติภายในพิธีเปิดงานครั้งนี้ โดยนางนภา ศรีมงคล คณะกรรมการจัดงาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเหมือนกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐบาลจะต้องจัดให้อย่างทั่งถึงและมีคุณภาพ ประกอบกับได้กำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วน ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี

ดังนั้นโรงเรียนนารีวิทยา ระดับการศึกษาปฐมวัย จึงได้จัดงานวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาขึ้น ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2554 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเพิ่มเติม จากการเรียนปกติในชั้นเรียนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมทางด้านการศึกษาของเด็กให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาทุกคน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้มีส่วนร่วม แสดงผลงานทางด้านวิชาการ ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการนำเสนอผลงานของเด็กปฐมวัยทั้ง 3 ระดับ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมตามฐาน เช่น ฐานผลงงานนี้มือหนูเอง ฐานลงมือทำนำกลับบ้าน ฐานหนูน้อยนักคิด ฐานเรียนรู้กับ Cooking (คุกกิ้ง) เป็นต้น



ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
05/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: