วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี เร่งทวงเงิน 600 กว่าล้านบาทคืน
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

สรุปผลการประชุมใหญ่สมัยวิสามัญ กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรีกู้เงินลงทุนซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ได้มีเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ กรณีกู้เงินไปลงทุนซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกับบริษัทเทวาสิทธิพิฆเนศ จำกัด เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถาม แก่สมาชิก โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมกว่าสามร้อยคน ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม และในการประชุมครั้งนี้ ทางคณะกรรมการดำเนินการฯ ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชลเข้าร่วมสังเกตุการณ์


นายวีระศีกดิ์  ตันเจริญรัตน์
ประธานคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 54
(ภาพจำลองประกอบข่าว)
หลังจากที่นายวีระศักดิ์ ตันเจริญรัตน์ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงรายละเอียด และเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถาม ซึ่งในที่สุดนายวีระศักดิ์ ตันเจริญรัตน์ ประธานกรรมการ และกรรมการอีก 14 คนรวมทั้งนายชาญชัย ลิ้มแสงอุทัย ผู้จัดการสหกรณ์ ได้ยอมรับว่าการกระทำธุรกิจซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลผิดข้อกำหนดการฝากเงินหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2552 ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการขอมติที่ประชุมใหญ่และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อนจึงจะดำเนินการได้ และนายชาญชัยฯ ยังชี้แจงต่อว่า นายวีระศักดิ์ ตันเจริญรัตน์ ประธานกรรมการ ว่าสหกรณ์ได้กู้เงินไปลงทุนซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกับ บริษัทเทวาสิทธิพิฆเนศ จำกัดจริง โดยโอนเงินหลักประกันกองสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับบริษัทเทวาสิทธิพิฆเนศ ดังนี้
  • สัญญาที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 จำนวนเงิน 393,600,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบสามล้านหกแสนบาทถ้วน)
  • สัญญาที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 จำนวนเงิน 393,600,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบสามล้านหกแสนบาทถ้วน)
โดยแต่ละงวดสหกรณ์จะต้องโอนเงินค่าซื้อสลากฯไปให้บริษัทเทวาสิทธิพิฆเนศ งวดละ145,600,000 บาท เมื่อสลากออกสหกรณ์จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมกำไรงวดละ 3,000,000 บาทต่อสัญญา รวมกำไร 6,000,000 ล้านบาท พร้อมทั้งเงินประกันคืนงวดละ 8,200,000 บาทต่อสัญญา รวมสองสัญญาเป็นเงิน 16,400,000 บาท

จนกระทั่งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา สหกรณ์ได้โอนเงินซื้อสลากงวดที่ 18 และงวดที่ 14 จำนวน 145,600,000 บาท  ปรากฏว่าบริษัทเทวาสิทธิไม่ส่งสลากฯ มาให้และไม่คืนเงิน ถือได้ว่าบริษัทฯ ผิดสัญญา

สหกรณ์ฯ จึงได้ทำหนังสือทักท้วงและขอยกเลิกสัญญาลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 พร้อมทั้งทวงถามเงินคืน เป็นเงินซื้อสลากจำนวน 145,600,000 บาทและเงินประกันที่เหลือจำนวน 541,200,000 บาท รวมเป็นเงินที่ต้องเรียกคืนจำนวน 686,800,000 บาท บริษัทเทวาสิทธิพิฆเนศมีหนังสือตอบอ้างว่ามีปัญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการของบริษัทฯ ขอเวลาเคลียร์ปัญหา

โดยภาพรวมในขณะนี้ถือว่าสหกรณ์เกิดความเสียหายแล้ว เพราะเงินที่สหกรณ์ฯไปกู้มานั้นจะต้องส่งดอกเบี้ยทุกเดือน แต่การทำธุรกิจซื้อขายหยุดชะงักลงโดยความผิดของบริษัทเทวาสิทธิพิฆเนศ

แต่คณะกรรมการทั้ง 15  คนรวมทั้งผู้จัดการสหกรณ์ฯ ยังมีความเชื่อมั่นว่าจะไม่ถูก บริษัทเทวาสิทธิฯ โกง

ในที่ประชุมสมาชิกได้เสนอเป็นมติให้เวลาแก่คณะกรรมการดำเนินการฯ ติดตามเงินที่เหลือให้เวลาภายใน   45 วัน  โดยกำหนดให้วันที่ 15 ตุลาคม 2554 จะต้องนำเงินทั้งหมดที่อยู่กับบริษัท เทวาสิทธิพิฆเนศมาคืนสหกรณ์ มิฉะนั้นจะดำเนินการถอดถอนคณะกรรมการทั้งชุด และแจ้งความดำเนินคดีต่อไป สุดท้ายในที่ประชุมมีมติแต่งตั้งตัวแทนขึ้นมาเพื่อติดตามตรวจสอบคณะกรรมการดำเนินการชุดนี้ต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตุว่าไม่มีตัวแทนบริษัท เทวาสิทธิพิฆเนศ จำกัดมาเข้าร่วมประชุมด้วยแต่อย่างใด


******************************************
ข่าว : ชาติชาย คเชนชล

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: