วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

ประชุมสภา อบจ.ราชบุรี สมัยวิสามัย สมัยที่ 3/2554องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดประชุมสภา สมัยวิสามัย สมัยที่ 3 ประจำปี 2554

ที่ห้องประชุมสภาชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นางสาวอ้อยทิพย์ เลิศชุติมากุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัย สมัยที่ 3 ประจำปี 2554 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2553 เรื่องรายงานโครงการสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ปีงบประมาณ 2553 เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2554-2556 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และเรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554-2556 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

นอกจากนี้ยังมีเรื่องเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยในที่ประชุมเห็นชอบให้ นายสมศักดิ์ ศรีนวลสด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขตอำเภอปากท่อ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยภาพรวมการประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
14/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: