วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ตรวจประเมิน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดีคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เข้าตรวจเยี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจประเมินและให้คะแนน หลัง อบจ.ราชบุรี ติด 1 ใน 15 ของระดับประเทศ

ที่ห้องประชุมเล็กชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองศาสตราจารย์ อัษฎางค์ ปาณิกบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรมการคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารการจัดการที่ดี เป็นประธานในการตรวจประเมินและให้คะแนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยมี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะผู้บริหาร คอยให้การต้อนรับ

ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และจังหวัดราชบุรี แจ้งว่าคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีมติเห็นชอบให้มีการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี งบประมาณ 2554 จำนวนเงิน 250 ล้านบาท และกำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะรับเงินรางวัลประเมินผลการบริหารจัดการของตน เองส่งแบบประเมินตนเองสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ซึ่งจากผลการประเมินของคณะกรรมการระดับจังหวัดล่าสุด จังหวัดราชบุรี ติด 1 ใน 15 ของระดับประเทศ จากผลการประเมิน และในครั้งนี้ทางคณะกรรมการคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีได้เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินเป็นครั้งที่ 3 แล้วก่อนที่จะผ่านเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายคือการประเมินในระดับประเทศต่อไปภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
30/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: