วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการมอบ 3 น้ำใจจากใจสู่ใจ ครั้งที่ 3
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง จัดโครงการมอบ 3 น้ำใจจากใจสู่ใจ ครั้งที่ 3

ที่สโมสรนายทหารค่ายบุรฉัตร นางนภาวรรณ ปานมงคล ประธานแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี ตรวจเยี่ยมพบปะและมอบชุด 3 น้ำใจ ได้แก่ เครื่องบริโภคในชีวิตประจำวันที่สำคัญ อาทิ น้ำตาลทราย ,น้ำปลา,น้ำมันพืช ให้แก่กำลังพลและครอบครัว หน่วยขึ้นตรงกรมการทหารช่าง และกองพลทหารช่าง ตามโครงการ มอบ 3 น้ำใจจากใจสู่ใจ ครั้งที่ 3

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีครอบครัวและกำลังหน่วยขึ้นตรงเข้าร่วมกิจกรรม รวม 6 หน่วย ได้แก่ กองบัญชาการ กองพลทหารช่าง กองร้อยกองบังคับการหองพลทหารช่าง กองบังคับการกรมการทหารช่างที่ 11 กองร้อยทหารช่างรถยนต์บรรทุกเทท้าย ช.ร้อย 14 กองร้อยทหารช่างสนับสนุนการก่อสร้าง ช.ร้อย 115 กองร้อยทหารช่างผสม ช.ร้อย 18 และพัน ช.กช.ร้อย 1 มีกังพลรวมทั้งสิ้น 544 คน แบ่งเป็นกำลังพลที่ครอบครัว จำนวน 388 นาย กำลังพลที่เป็นโสดอีก 156 นาย

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะเยี่ยมเยียน และรับทราบถึงปัญหาความเป็นอยู่ของครอบครัวและกำลังพลทหาร อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพล โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่บ้านซึ่งเป็นผู้ดูแลครอบครัวในแนวหลัง ดังนั้น จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ประธานแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง ได้พูดคุยถึงปัญหาความเป็นอยู่กับกำลังพลและครอบครัวทหาร อย่างเป็นกันเองด้วย


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
31/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: