วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

อบรมการจัดการธุรกิจยุคใหม่


นักศึกษาภาค กศ.พช.มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการอบรมการจัดการธุรกิจยุคใหม่ เพิ่มทักษะความรู้การบริหารองค์กรธุรกิจ ในยุควิกฤตเศรษฐกิจ

ที่ห้องประชุมบุรีราช จอมพลพาเลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดธุรกิจยุคใหม่ โดยนักศึกษาภาคกศ.พช. รุ่น 12 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป(ต่อเนื่อง) ศูนย์ให้การศึกษาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่งจัดอบรมเชิงวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามโครงการการอบรมจัดการธุรกิจยุคใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจวิธีการลบริหารจัดการธุรกิจยุคใหม่ในด้านต่างๆ พัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินการ ตลอดจนให้ผู้อบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

เนื่องจากการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจในยุคปัจจุบัน ผู้ประกอบการต่างต้องประสบกับปัญหายุ่งยากต่างๆ มากกว่าปกติ วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบทำให้ประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจตกต่ำลงไปจากเดิมเป็นอันมาก การจัดการเชิงกลยุทธ์ในด้านต่างๆ การตลาด การเงินการบัญชี เทคโนโลยีและบุคลากร จะต้องมีการบริหารจัดการที่ทรงประสิทธิภาพ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องเรียนรู้และแสวงหาวิธีการบริหารจัดการธุรกิจยุคใหม่ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการจัดระบบงานให้เหมาะสมง่ายต่อการปฏิบัติ ภายใต้การพาองค์กรให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤต และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยังยืน

สำหรับโครงการอบรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ โดยนายวิเชียร เจนตระกูลโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลุ่มในเครือสีฟ้า มาบรรยายเรื่อง การตลาดยุคใหม่ นายธนพล จันทรสุขสันต์ จากบริษัท กระจกพีเอ็มเค-เซ็นทรัล จำกัด บรรยายเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศกับงานธุรกิจ และการทำธุรกิจในภาวะวิกฤต โดยนายสุรเดช นิลเอก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรอปิคคาน่า จำกัด กระบวนการผลิตและระบบโลจิสติกส์ โดยนายนาวิน ก้องนาวา ผู้จัดการส่วนบริหาร บริษัท SCG Paper โรงงานปราจีนบุรีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน


ภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
13/05/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262


ไม่มีความคิดเห็น: