วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แถลงข่าวการจัดทำป้ายหาเสียง ของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


กกต.จ.ราชบุรี เรียกประชุมสื่อมวลชนแถลงข่าวการจัดทำป้ายหาเสียง ของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยผู้สมัครฯต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี นายแสงทอง โตอดิเทพ ประธาน กกต. จ.ราชบุรี และนายสุรพล ศรีสุบิน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ร่วมแถลงข่าว การจัดทำป้ายหาเสียง ของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของจังหวัดราชบุรี โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ตามที่ได้มีประกาศพระราชกฤษฏีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี จึงได้จัดการแถลงข่าวในครั้งนี้ขึ้น สำหรับประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดการปิดประกาศ การติดแผ่นป้ายหาเสียง ไว้ดังนี้ การปิดประกาศ ให้ปิดที่ศาลากลางจังหวัด อำเภอ เทศบาล หน่วยงานต่างๆ ที่หัวหน้าหน่วยงานกำหนดให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองปิดประกาศได้ รวมถึงให้ผู้สมัครและพรรคการเมือง ที่ส่งผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ปิดประกาศตามที่กำหนด โดยแจ้งความประสงค์ขอปิดประกาศกับหน่วยงานต่างๆ ที่ประกาศตามที่กล่าวมา โดยประกาศมีความกว้างไม่เกิน 30 ซม. ยาวไม่เกิน 42 ซม.

โดยผู้สมัครสามารถทำประกาศไม่เกิน 10 เท่าของหน่วยเลือกตั้ง และพรรคการเมืองที่ส่งแบบบัญชีรายชื่อ สามารถจัดทำประกาศไม่ได้เกิน 10 เท่าของเขตเลือกตั้งนั้น นอกจากนี้ ผู้สมัครและพรรคการเมือง จะปิดประกาศได้ จำนวนละไม่เกิน 1 แผ่นเท่านั้น สำหรับการปิดแผ่นป้ายหาเสียง ให้ปิดตามที่หัวหน้าหน่วยงานต่างๆประกาศกำหนดสถานที่บริเวณพื้นที่ที่เป็นสาธารณะของรัฐ เช่น บริเวณถนนสาธารณะ ที่สาธารณะ หรือสาธารณะสถานอื่นๆของรัฐ ตามที่เห็นสมควรเพื่อปิดแผ่นโฆษณาหาเสียงของผู้สมัคร และพรรคการเมือง ที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ นอกจากนี้ จำนวนแผ่นป้ายที่ผู้สมัครและพรรคการเมือง จะติดได้จำนวนเท่าใด ณ สถานที่ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานนั้น จำนวนแผ่นป้ายที่ผู้สมัครและพรรคการเมืองจะติดได้ จะมีได้ไม่เกิน 5 เท่าของหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น

อีกทั้งป้ายต้อง มีขนาดกว้างไม่เกิน 130 ซม. ยาวไม่เกิน 245 ซม.ส่วนจำนวนป้ายของผู้สมัครและพรรคการเมือง ไม่ต้องนำมานับรวมกัน โดยป้ายที่มีขนาดเกินกว่าที่กำหนดซึ่งติดอยู่ก่อนมี พรก. ให้มีการเลือกตั้ง ควรเอาลง และป้ายที่จะติดใหม่ควรเป็นไปตามที่กำหนด สำหรับการปิดป้ายหาเสียงที่รถยนต์ให้ติดได้คันละ 2 ป้าย ขนาดกว้างไม่เกิน 130 ซม. ยาวไม่เกิน 245 ซม. และให้นำไปรวมกับแผ่นป้ายหาเสียง ซึ่งจะไม่เกิน 5 เท่าของหน่วยเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งนั้นและต้องไม่ใช้รถยนต์เป็นเวทีในการหาเสียงเลือกตั้ง ส่วนการจัดหาเสื้อผ้า สิ่งของ ของผู้ช่วยหาเสียง สามารถทำได้ โดยต้องแจ้งรายชื่อและจำนวนบุคคล ให้แก่ กกต.จังหวัดทราบด้วย รวมถึงไม่ควรนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
12/05/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: