วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

ม.จอมบึง สานสายใยวัฒนธรรมไท-ยวนห้วยไผ่


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวมใจคน 3 วัยชาวห้วยไผ่ สานสายใยวัฒนธรรมไท-ยวนรับเทศกาลปีใหม่ไทย

บริเวณศาลากลางบ้านหมู่ที่ 5 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี คือเวทีกลางการทำกิจกรรมของชาวไท-ยวนตำบลห้วยไผ่ เพื่อเตรียมรับกับเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของไทย การฝึกซ้อมท่าร่ายรำของกลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้สูงอายุผสมผสานกับกลองยาวดนตรีพื้นบ้าน ที่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเด็กเยาวชนลูกหลานชาวไท-ยวนห้วยไผ่ โดยการออกแบบท่าร่ายรำคณะอาจารย์และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์ สุนทรวาท ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้แลกเปลี่ยนและออกแบบท่ารำ ที่บูรณาการกับภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมของชาวบ้าน เป็นการรวมใจของคน 3 วัยในการสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ส่วนวงกลองยาวที่เด็กๆในชุมชนและนักเรียนจากโรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชรและเหล่านี้ผ่านการสอนจาก นายวิเชียร มาลัยทอง นักการภารโรงของโรงเรียนแต่มีใจรักด้านวัฒนธรรมได้ใช้เวลาว่างหลักเลิกเรียน ดึงเด็กๆจากชุมชนและนักเรียนที่สนใจมาฝึกสอนกลองยาวจนสามารถออกงาน และหารายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง แต่หัวใจหลักเพื่อให้เด็กๆในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันดีของชุมชน

ผศ.อาภรณ์ สุนทรวาท กล่าวว่ากิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นบทบาทหนึ่งตามภารกิจ ในการให้บริการทางวิชาการกับชุมชน ซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรมก็มีหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับท้องถิ่นในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ และการฝึกซ้อมการแสดงวัฒนธรรมของกลุ่มคน 3 วัยที่ชาวไท-ยวนตำบลห้วยไผ่แห่งนี้ ที่จะไปแสดงในงานปอยขันโตกรวมใจไท-ยวน 207 ปีราชบุรี วันที่ 12 เมษายน ที่โรงเรียนวัดห้วยไผ่ ถือเป็นสิ่งที่คนในชุมชนให้ความสำคัญ

ในส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เรื่องการสืบสานสายใยวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติก็เป็นภารกิจหนึ่งที่มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริม และสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
11/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: