วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการพระดาบสสัญจรช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

องคมนตรีเป็นประธานจัดโครงการพระดาบสสัญจร ที่โรงเรียนหนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี พร้อมด้วยคระข้าราชการสํานักราชเลขาธิการ คณะข้าราชการสํานักราชวัง และคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระดาบส จัดโครงการพระดาบสสัญจรขึ้น ที่โรงเรียนหนองพันจันทร์ ตําบลหนองพันจันทร์ อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เพื่อให้ความรู้ และฝึกทักษะในการซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร การอบรมหลักสูตร “ ปุ๋ยสั่งตัด ” ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งให้บริการทางการแพทย์ และสุขภาพแก่ประชาชน โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับจังหวัดราชบุรี มอบถุงพระราชทาน แก่ประชาชนในตําบลหนองพันจันทร์ อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จํานวน 200 ชุดด้วย

อนึ่ง โครงการพระดาบสสัญจร เป็นโครงการที่จัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มุ่งให้บริการความรู้ และทักษะ การซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นการบําเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่นักเรียนที่เป็นศิษย์พระดาบสในการซ่อมบํารุง โดยจัดในลักษณะศูนย์บริการเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจสุขภาพ ตัดผมฟรี และการซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่ทําการเกษตรทั่วประเทศแบบต่อเนื่อง

โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย บริษัท สยามคูโบต้า มอเตอร์ จํากัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด กรมการข้าว กรมประมง และเทสโก้โลตัส นอกจากนี้ องคมนตรี และคณะร่วมกันปลูกต้นยางนาที่บริเวณสนามโรงเรียนหนองพันจันทร์ด้วยภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
26/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: