วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

เปิดลานเยาวชนถนนเด็กเดิน


จ.ราชบุรี เปิดลานเยาวชนถนนเด็กเดิน เปิดพื้นที่ให้เด็กได้แสดงออกลดปัญหาสังคม

ที่โดมสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี อ.เมืองราชบุรีนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการลานเยาวชน ถนนเด็กเดิน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับส่วนราชการ/เทศบาล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุรี จัดทำโครงการฯ ขึ้นในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา16.00-20.30น.โดยเริ่มตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2554 และสิ้นสุดในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554 รวม 12 ครั้ง และสัญจรไปพื้นที่ต่างๆคือ อ.เมือง ณ บริเวณโดมสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี / อ.บ้านโป่ง ณ ริมเขื่อน เทศบาลอำเภอบ้านโป่ง / อ.โพธาราม ณ ริมเขื่อน เทศบาลอำเภอเมืองโพธาราม

อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกในทางที่เหมาะสม และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชนได้มีทางเลือกไม่ไปมั่วสุมยาเสพติด หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมในช่วงปิดเทอม ลดปัญหาสังคมต่อไปได้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดดนตรีสากล การเต้น B-Boy การเต้น Cover Dance การวาดรูปศิลปะ การสอนเทคนิคการถ่ายภาพ การจำหน่ายสินค้า/งานฝีมือศิลปะ และกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมอื่นๆอีกมาก ที่เป็นกิจกรรมอิสระให้เด็กและเยาวชน ได้นำเสนอ เพื่อสะท้อนถึงความคิดเห็น ความสามารถด้านต่างๆในเชิงที่สร้างสรรค์ของตนเองภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
04/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: