วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553

รัฐมนตรีมหาดไทยมอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้ประสบภัยรัฐมนตรีมหาดไทยมอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้ประสบภัยนํ้าท่วมที่ราชบุรี

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าศรีรัตมิ์ พระวรชายา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นําถุงยังชีพพระราชทานจํานวน 1,000 ถุง มอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยนํ้าท่วมที่จังหวัดราชบุรี และจังหวะดเพชรบุรี โดยจุดแรกที่บ้านรางอาว หมู่ที่ 1 ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 500 ชุด จุดที่ 2 ที่วัดบันได้ทอง ตําบลบ้านกุ่ม อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 500 ถุง

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน สรุปสถานการณ์ระดับนํ้าได้ลดลงตามปกติแล้ว โดยอ่างเก็บนํ้ามีการระบายนํ้าออกอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชน และพื้นที่ความเสียหาย 8 อําเภอ 67 ตําบล 439 หมู่บ้าน จํานวน 7,733 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 162,089 ไร่ ถนน สะพาน เสาไฟฟ้า เสียหายรวม 122 แห่ง รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 300 ล้านบาท

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการซ่อมแซมสิ่งที่ชํารุดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้สั่งการให้ทางชลประทาน ทรัพยากรนํ้าภาค 8 สํารวจลําห้วย คู คลอง เพื่อระบายนํ้า และพิจารณาข้อเสนอให้สร้างแหล่งกักเก็บนั้าเพิ่มเติม ตามข้อเรียกร้องของราษฎร เพื่อบริหารจัดการนําให้ลดผลกระทบกับราษฎรให้มาที่สุด นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นับว่าเป็นอุทกภัยที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในรอบ 10 ปี ของชาวราชบุรี ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทางหน่วยงานภาพรัฐ และกระกระทรวงมหาดไทย ก็ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ภาพ/ข่าว  ภัทรพงศ์ คำเปรม
11/10/53

ไม่มีความคิดเห็น: