วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี


สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี รายงานผลการบริการจัดหางานในประเทศ ด้านความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงานและการบรรจุงาน โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ มีอัตราความต้องการแรงงานจากสถานประกอบการเพิ่มขึ้นเป็นที่น่าพอใจ

นางพจนีย์ ลำยอง จัดหางานจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จากการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี ในช่วงเดือนพฤษภาคม มีความต้องการแรงงานจากนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน ๓๕๖ อัตรา เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ ๑๕.๕๘ ระดับการศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๑๓๒ อัตรา รองลงมาเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน ๙๓ อัตรา ปวส. จำนวน ๔๐ อัตรา ปวช. จำนวน ๓๙ อัตรา ปริญญาตรี จำนวน ๒๘ อัตราและอนุปริญญา จำนวน ๒๔ อัตรา ช่วงอายุที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ อายุ ๑๘-๒๔ ปี จำนวน ๑๓๗ อัตรา คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๘ ของตำแหน่งงานว่างทั้งหมด

โดยมีผู้ลงทะเบียนสมัครงานใหม่รวมทั้งสิ้น ๖๒๐ คน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ ๑๕.๒๔ เป็นชาย จำนวน ๒๖๗ คน หญิง จำนวน ๓๕๓ คน วุฒิการศึกษาของผู้สมัครงานมากที่สุด ๓ ลำดับแรก ได้แก่ มัธยมศึกษา จำนวน ๓๔๐ คน รองลงมาเป็นประถมศึกษา ๑๗๒ คน

และปริญญาตรี จำนวน ๕๖ คน มีผู้ได้รับการบรรจุงาน จำนวน ๔๒๖ คน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว ๓๕.๖๗ ตำแหน่งงานที่ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด ๓ ลำดับแรก ได้แก่ แรงงานในด้านการผลิต ๒๘๙ คน พนักงานคุมเครื่องทอผ้า ๒๐ คน และพนักงานธุรการ ๒๐ คน วุฒิการศึกษาที่ได้รับการบรรจุ ได้แก่ มัธยมศึกษา ๓๐๖ คน รองลงมาเป็นประถมศึกษา ๘๙ คน และปวส. ๑๖คน ผู้สนใจต้องการทำงานหรือเปลี่ยนงาน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีภาพ/ข่าว วิทยา เอี่ยมสำอางค์
09/07/53ไม่มีความคิดเห็น: