วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ธนาคาร ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี


พิธีเปิดธนาคารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออมบนพื้นฐานการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี นายสมศักดิ์ โยนกพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการธนาคารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช นายอำเภอเมืองราชบุรี นายพิชัย นันทชัยพร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียนโรงเรียนเบญจมฯ เข้าร่วมในพิธี นายประพัฒน์ คหินทรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าว่า ด้วยภาวะปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมบริโภค จึงทำให้เยาวชนของชาติมีพฤติกรรมในการดำรงชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย ทำให้เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ แก่ตนเองและครอบครัว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ได้รู้จักการออมบนพื้นฐานการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

 รู้จักการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมอันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับธนาคารออมสินมีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการออมทรัพย์ และฝึกประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงให้กับนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จึงได้ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดทำธนาคารโรงเรียนขึ้น โดยมีเป้าหมายด้านคุณภาพ คือ ครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีความประหยัด อดออม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความพอเพียงในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน สืบสานปณิธานตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายประสบชัย สุภาพจน์ ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตราชบุรี กล่าวว่า โครงการธนาคารโรงเรียนได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยขอเข้าร่วมโครงการและเปิดดำเนินการแล้วจำนวน 416 โรงเรียน โดย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เปิดดำเนินการเป็นลำดับที่ 417 ของประเทศ และเป็นลำดับที่ 19 ของธนาคารออมสินภาค 4 โดยมีธนาคารออมสิน สาขาราชบุรี เป็นสาขาพี่เลี้ยง
ภาพ/ข่าว คมปิยะ อิษฎานนท์
16/07/53

ไม่มีความคิดเห็น: