วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พ่อเมืองโอ่งมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้ สธ.
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เดินทางมามอบนโยบายให้กับทางสำนักงานสาธารณสุข เพื่อนำไปปรับใช้และปฏิบัติในการทำงานแบบบูรณาการ ร่วมมือกับทุกภาคส่วน และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดผลสำเร็จ โดยมีนายแพทย์บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี พร้อมเจ้าที่ของสำนักงานสาธารณสุข เข้าร่วมรับฟังกันอย่างพร้อมเพรียง โดยนายแพทย์สาธารณสุข ได้บรรยายสรุปถึงภาพรวมการทำงานของสำนักงานสาธารณสุขให้กับผู้ว่าฯ ได้รับทราบ

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวในที่ประชุมว่า การปฏิบัติงานนั้น ให้นำปัญหาเป็นตัวตั้ง คำนึงถึงความสำเร็จของงานเป็นหลัก โดยแบ่งงานออกเป็น 3กอง ได้แก่ งานประจำ งานนโยบาย และงานความคิดริเริ่มใหม่ โดยยึดเอาความเหมาะสมของแต่ละงาน ในช่วงเวลานั้น ๆ ควรเน้นเรื่องการพัฒนาคน ที่นอกเหนือจากการอบรม ด้วยการดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามโอกาสที่เหมาะสม เช่นการให้กำลังใจ และการมอบโอกาส เป็นต้น

ทำอย่างไรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.เทศบาล อบต.)ให้ความร่วมมือและตระหนักเห็นความสำคัญ และนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตที่ปกครองให้ดีขึ้น เป็นผู้นำด้านเกษตรปลอดภัย สิ่งที่บุคลากรสามารถทำได้ คือ มาตรฐานอาหารปลอดภัย เริ่มจาก ร้านอาหาร/ตลาดสะอาด ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ(สงกรานต์,ปีใหม่) โดยร่วมมือกันทุกภาคส่วน เพื่อสื่อสารไปยังประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเหล่านี้
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
09/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: