วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

อบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลเทศบาลเมืองราชบุรี จัดโครงการอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2554

ที่ศาลารวมใจ เทศบาลเมืองราชบุรี นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2554 โดยมีนายวิรัตน์ ระวังภัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวว่า ทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองราชบุรี มีนโยบายในการจัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ และในปัจจุบันกระแสด้านการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงและไม่หยุดนิ่ง อาทิ การเข้าสู่ประชาคม อาเซี่ยน ปี 2558

ดังนั้นจึงมีนโยบายรองรับการเปิดเสรีสู่ประชาคมอาเซี่ยน ให้กับพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา การอบรมครั้งนี้ มีคณะครูในสังกัด เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 229 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารจัดการเรียนรู้และประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ อาจารย์ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
12/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: