วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ศาลเยาวชนฯราชบุรี จัดบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ศาลเยาวชนฯราชบุรี จัดบรรพชาสามเณร 85รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นายประมวญ รักศิลธรรม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี จัดบรรพชาสามเณร 85 รูป ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ วัดถ้ำสิงโตทอง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล โดยนำศาสนาเข้ามาแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด ขาดจิตสำนึก มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง โครงการบรรพชาสามเณรเด็กและเยาวชน ซึ่งอยู่ระหว่างการฝึกและอบรมตามคำพิพากษาของศาลดังกล่าว จะทำให้เด็กและเยาวชน มีโอกาสได้ใกล้ชิด และสัมผัสกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาโดยตรง เพื่อให้เกิดความตระหนักสำนึก รู้จักผิดชอบชั่วดี และนำมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ขัดเกลาและกล่อมเกลาจิตใจ ส่งผลให้ประพฤติ และปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร กลับตนเป็นพลเมืองดี ได้ในที่สุด

นางเมธินี ทิพย์มณเฑียร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า เด็กและเยาวชนที่ได้เข้าบรรพชา ตามโครงการ ได้ผ่านการพิจารณาคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้กระทำผิดคดียาเสพติดมากที่สุด 40 ราย รองลงมาเป็นคดีลักทรัพย์ 18 ราย คดีเกี่ยวกับเพศ 14 ราย และความผิดต่อชีวิต 8 ราย
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
29/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: