วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมให้กำลังใจและทำอาหารเลี้ยงผู้ประสบอุทกภัย
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเยี่ยมให้กำลังใจและทำอาหารเลี้ยงผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดราชบุรี

พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.พลางกูล เกล้าหาร คณะทํางานศูนย์ ศปภ.และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กําลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่อพยพมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ศูนย์พักพิงวัดหนองหอย ตําบลเขาแร้ง อําเภอ เมือง มีคนชราจากสถานสงเคราะห์บ้านบางแคพักอาศัยอยู่จํานวน 243 คน ที่ศูนย์พักพิงวัดนาหนอง ตําบลดอนแร่ อําเภอเมือง มีผู้อพยพ 128 คน ที่ศูนย์พักพิงค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติทุ่งเขาหลวง อําเภอจอมบึง จํานวน 270 คน และที่สถานบันพระสังฆาธิการ อําเภอปากท่อ จํานวน 453 คน

โดยจังหวัดราชบุรี ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงสําหรับผู้อพยพรองรับผู้ประสบภัยไว้ 29 ศูนย์ รับได้ประมาณ 7710 คน มีประชาชนเข้าพักกว่า 4,300 คน และได้เดินทางกลับไปบ้างแล้วหลังนํ้าลด เหลือที่พักอยู่ตามศูนย์ต่าง ๆ จํานวน 3,865 คน โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้ข้อมูลถึงการดูแล และรับผู้อพยพเข้ามาพักตามศูนย์ต่างๆ อีกทั้งการส่งกลับหลังสถานการณ์หลังน้ำลด

อย่างไรก็ตามการตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยในครั้งนี้ พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ได้เป็นพ่อครัวประกอบทําอาหารให้ผู้ประสบภัยรับประทานภายในศูนย์พระสังฆาธิการ อําเภอปากท่อด้วยภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
24/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: