วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สืบสานประเพณีปีนเขาพิชิตถ้ำจอมพล ดึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวราชบุรี

กิจกรรมปีนเขาพิชิตถ้ำจอมพลคือ ไฮไลท์ของการจัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554 โดยมหาวิทยาลัยราชภัภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คสม.ศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬา กองพลทหารช่าง นักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำจอมพล ผู้มาร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับธรรมชาติวิทยา ต้นไม้นานาชนิด และฝูงลิง บริเวณสวนรุกขชาติ และกิจกรรมเล่น เกมส์หา RC ไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิภายในถ้ำจอมพลแห่งนี้ ก็จะได้รับวุฒิบัตรในการพิชิตถ้ำจอมพลด้วย

ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานเปิดกิจกรรมปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลกล่าว่า อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีมีรากฐานทางวัฒนธรรม และประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน ที่สำคัญถ้ำจอมพล ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของถ้ำจอมพล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คสม.และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมจัดงานจัดงานดังกล่าว

ซึ่งถ้ำจอมพลคือ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดราชบุรี เพื่อให้ให้ประชาชนชาวจอมบึงและประชาชนทั่วไป ได้เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ สิ่งต่างๆ เหล่านี้น่าจะมีการฟื้นฟูนำมาสู่การสืบสานและส่งเสริม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล นอกจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำจอมพลแล้ว ยังเป็นการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
23/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: