วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

อบจ.ราชบุรี มอบเครื่องอุปโภค - บริโภคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิงต่างๆอบจ.ราชบุรี มอบเครื่องอุปโภค -บริโภคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิงต่างๆ ในจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

นายวันชัย ธีระสัตกุล นายก อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด อบจ.ราชบุรีได้นำเครื่องอุปโภค-บริโภคที่ได้จากการรับบริจาคจากประชาชนชาว จ.ราชบุรี ไปมอบให้กับศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดราชบุรี โดยมีนายครรลอง ยุทธชัย ปลัดจังหวัดราชบุรีเป็นตัวแทนรับมอบ

ต่อจากนั้นคณะของ อบจ.ราชบุรีได้เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภค –บริโภค ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิงค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติทุ่งหลวง (ศูนย์วิจัยมิตซังคาทอลิกราชบุรี) ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยมีนายณัฐชัย สุขสันต์ นายอำเภอจอมบึงเป็นตัวแทนรับมอบ มีคณะผู้บริหารฯ สมาชิกฯ ข้าราชการในสังกัด อบจ.ราชบุรีร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่มาพักพิง ณ ศูนย์แห่งนี้เป็นอย่างดียิ่ง สำหรับศูนย์พักพิงค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งเขาหลวง (ศูนย์วิจัยมิตซังคาทอลิกราชบุรี) มีผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากกรุงเทพมหานครฯ และมาจากจังหวัดนครปฐมเข้าพักทั้งหมด 282 คน

สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้นำเครื่องอุปโภค-บริโภคไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ศูนย์พักพิงในจังหวัดราชบุรีหลายแห่งด้วยกัน ประกอบด้วย ศูนย์พักพิงสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี ศูนย์พักพิงค่ายหลวงบ้านไร่ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม ศูนย์พักพิง วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี ศูนย์พักพิงศูนย์สายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี ศูนย์พักพิงวัดบางลี่เจริญธรรม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี และศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดราชบุรี ศูนย์พักพิงค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติทุ่งเขาหลวง (ศูนย์วิจัยมิตซังคาทอลิกราชบุรี) ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง

นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรียังได้นำเครื่องอุปโภค-บริโภคไปให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่หลายคันรถด้วยกันภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
15/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: