วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดราชบุรีร่วมกันจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสัตตนารถปริวัตร พร้อมทั้งร่วมถวายปัจจัยในการทำนุบำรุงวัด กว่า 1 ล้านบาท

ที่วัดสัตตนารถปริวัตร นายนรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางภัทราภร บรรเทาทุกข์ หัวหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี นางศมานันธ์ เหล่าวณิชวิษิฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดราชบุรีร่วมอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ มาถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสัตตนารถปริวัตร พระอารามหลวงในปีนี้

พระกฐินพระราชทาน คือ พระกฐินที่ถือว่า ผ้าพระกฐิน บริขาร และบริวารกฐิน เป็นของหลวง แตเปด โอกาสให สวนราชการ องคกร หรือบุคคลที่สมควรขอรับพระราชทานอัญเชิญไปถวายยังพระอารามหลวงตางๆ วัดสัตตนารถปริวัตร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร โดยมีผู้อัญเชิญพระกฐินในปีนี้ คือ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานผู้อัญเชิญผ้าพระกฐิน พร้อมทั้งเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนนำผ้าพระกฐินเข้าสู่พิธีถวายภายในอุโบสถ โดยมีพระราชเมธาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีทางศาสนา ทางเจ้าภาพ ได้ถวายปัจจัย เพื่อบำรุงโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดสัตตนารถปริววัตร พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสัตตนารถปริววัตร และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี พร้อมถวายปัจจัยให้กับทางวัดสัตตนารถปริวัตร ไว้ทำนุบำรุงพุทธศาสนาในด้านต่างๆ รวมทั้งสิ้นเป็นเงินสดมูลค่ากว่า 1 ล้าน บาท ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในปีมหามงคลยิ่ง ที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา และเพื่อความเป็นสิริมงคลชีวิตกับพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ที่ได้ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสัตตนารถปริวัตร ประจำปี 2554 ในครั้งนี้ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
10/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: