วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรรพสามิตราชบุรีเปิดเงื่อนไขคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรกสรรพสามิตราชบุรีเปิดเงื่อนไขคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรก ตามนโยบายการคืนภาษี

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี จากมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการคืนภาษีสำหรับรถยนต์คันแรกที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.54 ถึง 31 ธ.ค.55 หลักเกณฑ์สำคัญคือ รถที่ซื้อนั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท และอยู่ในกลุ่มรถยนต์นั่งขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,500 ซีซี รถกระบะ (ปิกอัพ)

สำหรับกลุ่มผู้ซื้อหลักคาดว่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ซึ่งเข้าเกณฑ์อายุขั้นต่ำของนโยบายที่ 21 ปี ไปจนถึงกลุ่มคนทำงานรุ่นอายุไม่เกิน 30 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังทรัพย์เหมาะสมกับการถือครองรถประเภทดังกล่าว สำหรับเงื่อนไขการได้รับคืนเงินนั้น มีหลักเกณฑ์โดยเฉพาะผู้ที่ซื้อเป็นรถยนต์คันแรกของผู้ซื้อที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555และเป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน 1,000,000 บาทซึ่งการคืนเงินเท่ากับค่าภาษีตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคันรวมทั้งผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและผู้ซื้อนั้นต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

ทั้งนี้การคืนเงินจะคืนให้เมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว โดยจะจ่ายคืนให้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป โดยสามารถยื่นคำขอคืนเงินกับกรมสรรพสามิตพร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย แบบคำขอคืนเงินและเงื่อนไขสำหรับรถยนต์คันแรก สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ) สำเนาคู่มือการจดทะเบียน หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์คันแรกภายใน 5 ปี และหลักฐานการซื้อขายรถยนต์หากมีปัญหาหรือมีเหตุขัดข้อง สามารถติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วน 1713 หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ทั่วประเทศ


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
14/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: