วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ค่ายจักรยานธนาคารโรงเรียนสร้างสุขภาวะมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสินภาค 5 จัดค่ายจักรยานเยาวชนสร้างสุขภาวะรับปิดเทอม รักษ์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และธนาคารออมสินภาค 5 จัดโครงการค่ายจักรยานธนาคารโรงเรียนสร้างสุขภาวะรับปิดเทอม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นายพินิจ ผิวผ่อง ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 5 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ นายกวิน ชุติมา เลขาธิการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แชล่ม บุญลุ่ม ประธานสาขาวิชาพลศึกษาร่วมพิธี และเป็นวิทยากรให้ความรู้

ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรักการออกกำลังกาย รักษ์สิ่งแวดล้อม และมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ รวมทั้งต้องการให้เยาวชนในโครงการธนาคารโรงเรียน ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการใช้จักรยานทุกรูปแบบ เป็นผลให้มีสุขภาพดี ประหยัดพลังงาน ลดมลพิษช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยใช้จักรยานเป็นสื่อทำกิจกรรมสร้างสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ จิตอาสา เรียนรู้ร่วมกันเกิดความรักความสามัคคี และใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมอย่างสร้างสรรค์ สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นนักเรียนในโครงการธนาคารโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาค 5 ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และนักเรียนจากจังหวัดกระบี่ นราธิวาสร่วมโครงการ

กิจกรรมปั่นจักรยานเรียนรู้ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นบทเรียนนอกห้องเรียน ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์แชล่ม บุญลุ่มและทีมงานนำเด็กๆ เยาวชนในโครงการไปศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนบ้านหนองบัวค่าย หมู่ที่ 2 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง และการพาเที่ยวเขาถ้ำทะลุแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเขาถ้ำทะลุแห่งนี้มีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์สมัยสงครามเก้าทัพ

และต้นรัตนโกสินทร์จนถึงการเสด็จของพระพุทธเจ้าหลวง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ครั้งเสด็จประพาสจอมบึงเมื่อในอดีต และเป็นกิจกรรมที่เด็กๆ ชื่นชอบและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากได้รับความรู้เรื่องของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น การปีนเขาถ้ำทะลุชมทิวทัศน์อำเภอจอมบึงที่ต้องใช้ความอดทนทำให้เด็กๆได้ซึมซับและเห็นคุณค่าของธรรมชาติ จากแนวทางอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาวบ้าน


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
21/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: