วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ราชบุรีนํ้าท่วมนากุ้งเสียหายเกือบ 10 ล้าน
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่อำเภอบางแพตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดนากุ้งเสียหายยับเกือบ 10 ล้านบาท

นายณรงค์ พลละเอียด และนายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบ นํ้าท่วมนากุ้งของเกษตรกรเลี้ยงกุ้งขาว และกุ้งก้ามกราม บริเวณหมู่ที่ 6 ตําบลดอนใหญ่ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ที่ได้รับความเสียหายจากนํ้าท่วม เนื่องจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทําให้นํ้าที่ไหลจากคลองหนองดินแดง จังหวัดนครปฐม ลงสู่ลําคลองบางแขม ไหลสู่ตําบลดอนใหญ่ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จนเอ่อล้นตลึงท่วมพื้นที่นากุ้งในตําบลดอนใหญ่ ตําบลดอนคาที่ไหลมาจากคลองจินดา และตําบลโพหัก อําเภอบางแพ เสียไปกว่า 2,000 ไร่ เนื่องจากเกษตรกรเลี้ยงกุ้งไม่คาดคิดว่าระดับนํ้าจะสูงขึ้น และไม่เคยท่วมมาก่อนตลอด 20 ปีที่ผ่านมา

ซึ่งเกษตรกรเลี้ยงกุ้งได้นํามุ่งตะข่ายมากันรอบ่อเพื่อป้องกันกุ้งออกจากบ่อ แต่บางบ่อไม่สามารถกันไว้ได้เพราะระดับนํ้าสูง และที่สําคัญเจ้าของบ่อไม่ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้า เพราะทุกปีไม่เคยปรากฏนํ้าท่วม อีกทั้งไปหาซื้อมุ่งตะข่ายก็ขาดตลาด ทําให้ผู้เลี้ยงกุ้งไม่สามารถป้องกันกุ้งออกจากบ่อได้ แต่ที่เกษตรกรเป็นทุกหนักเรื่องของนํ้าเสียจากฟาร์มสุกรที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหากไหลทะลักออกมาลงสู่พื้นที่นากุ้ง ก็จะทําความเสียหายให้กุ้งอย่างมหาศาล จึงวอนให้ผู้รับผิดชอบลงมาดูแลด้วย ทั้งนี้จากการตรวจสอบพื้นที่ พบว่าระดับนํ้าในคลองโพหัก หมู่ที่ 9 ตําบลโพหัก และประตูระบายนํ้า 2 จุด

อีกทั้งตลอดลําคลองจากคลองบางแขม – ดอนใหญ่ – ดอนคา – โพหัก มีวัชพืชขวางทางนํ้าจํานวนมาก ทําให้นํ้าไหลช้า จนล้นตลิ่งท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลอง และบ่อกุ้งเสียหาย ซึ่งอําเภอบางแพ เป็นพื้นที่ผลิตกุ้งอันดับ 1 ของประเทศ ส่งขายปีละกว่า 10,000 ล้านบาท จากการประเมินนํ้าท่วมไปแล้วกว่า 2,000 ไร่ คิดเป็นไร่ละกว่า 30,000 บาท รวมค่าเสียหายแล้วเกือบ 10 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามทางจังหวัดราชบุรีได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว 5 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอเมือง อําเภอสวนผึ้ง อําเภอดําเนินสะดวก อําเภอบางแพ อำเภอโพธาราม พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเสียหายทุกพื้นที่ๆ ประสบภัยเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนต่อไปภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
12/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: