วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

ม.จอมบึงจัดกิจกรรมCar Free Day 2011มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับเครือข่ายชมรมจักรยานราชบุรีจัดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์วันปลอดรถ ลดโลกร้อน Car Free Day 2011 สร้างแนวร่วมการเดินทางที่ประหยัดพลังงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย กลุ่มเครือข่ายชมรมจักรยานราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยาน วันปลอดรถ ลดโลกร้อน Car Free Day 2011 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผศ.แชล่ม บุญลุ่ม ประธานสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยาน เส้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง

เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดการตื่นตัวหันมาเลือกใช้รูปแบบการเดินทางอื่นๆ นอกจากการใช้รถยนต์ส่วนตัว หันมาใช้รถจักรยาน เพื่อเป็นการลดใช้พลังงาน ช่วยลดโลกร้อน ยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายอีกด้วย
ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีเครือข่ายชมรมจักยานราชบุรี ชมรมจักรยานจอมบึง นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาพลศึกษาได้บูรณาการกิจกรรมการปั่นจักรยานให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ สังคม ศิลปะ ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง จิตอาสาและชุมชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยอีกด้วย


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
21/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: